VÅR VERKSAMHET

ATSUB/Göteborg, ”Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar/Göteborg” bildades 2001 och är en självständig, religiöst och politiskt obunden förening. Föreningens syfte och mål är att verka mot sexuellt våld i alla former och sprida kunskap om den komplexa problematiken och dess konsekvenser. Föreningen vänder sig till anhöriga vars barn och ungdomar utsatts för sexuella övergrepp i syfte att trygga, stärka och vara en resurs för dem utifrån deras specifika behov. Föreningen riktar sig även mot de som möter dessa familjer, barn och unga i sin yrkesroll i syfte att sprida information och synliggöra problematiken.

Föreningen bedriver en stödjande verksamhet för anhöriga genom rådgivning, samtal, aktiviteter och föreläsningar. Vi stödjer även anhöriga i deras kontakter med olika myndigheter såsom exempelvis socialtjänsten, familjerätten och polismyndigheten. Vi stärker föräldrarna i sitt föräldraskap utifrån den situation de befinner sig i för att kunna vara så trygga vuxna som möjligt för sina barn, visar på möjligheter hur de kan möta barnen i situationen utifrån barnens nivå, informera dem om vilka rättigheter de har och vara en resurs utifrån varje individs specifika behov. Detta sker bland annat genom samtal.

Vi anordnar aktiviteter för familjerna – bland annat ser vi till att det alltid görs minst en aktivitet i samband med barns skollov. Detta ger tillfälle för familjerna att träffa andra anhöriga och förstå att de inte är ensamma med sina erfarenheter, de får möjlighet att utbyta kunskap och ge varandra inre styrka att fortsätta orka sin och brottsoffrets kamp.

Föreningens utåtriktade verksamhet består av kunskapsspridning genom föreläsningar, besök hos yrkesprofessionella, informationsspridning till politisk verksamma aktörer samt media. Vi synliggör brister och föreslår förbättringar beträffande samhällets hantering kring sexuellt våld som rör barn/ungdomars och anhörigas rätt till stöd och rehabilitering. Vi verkar för snabba specialiserade stödinsatser för alla utsatta och deras anhöriga.

Föreningen arbetar aktivt i förebyggande syfte mot att barn/ungdomar utsätts för sexuellt våld exempelvis genom föreläsningar i skolor, nätverksarbete och samverkansprojekt med andra organisationer och myndigheter. Vi arbetar för att utveckla en intern och extern kunskapsbank kring konsekvenserna av sexuellt våld för barn/ungdomar och anhöriga.  Ämnet sexuella övergrepp mot barn är mycket tabubelagt och i nuläget är föreningen ensam att bedriva denna verksamhet i Göteborg med omnejd.