Välkommen till ATSUB/Gbg – Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar/Göteborg årsmöte.

Datum: Tisdagen den 7 mars 2017
Tid: 18.00
Plats: Föreningsgatan 8B, Göteborg

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Val av två rösträknare
 7. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
 8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Revisorernas berättelse från samma tid
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om medlemsavgiftens storlek
 13. Val av ordförande, nyval
 14. Val av kassör, sittande, kvar 1 år av mandatperioden
 15. Val av 3 styrelseledamöter, sittande, kvar 1 år av mandatperioden
 16. Val av suppleanter
 17. Val av revisorer
 18. Val av adjungerande styrelsemedlemmar
 19. Val av ledamöter till valberedningen varav en är sammankallade
 20. Fastställande av verksamhetsplan
 21. Behandling av skrivelser till årsmötet och ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet
 22. Mötet avslutas

Det kommer att finnas lättare fika på plats. Varmt välkommen!

Styrelsen ATSUB/Göteborg

årsmötetskallelse 2017